VIDEO เรื่องที่เรียนใน ม.6


>>> การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

เรียนออนไล์ได้ทุกที ทุกเวลา ทบทวนได้ทุกเนื้อหา

>>> การแจกแจงปกติ

เรียนออนไล์ได้ทุกที ทุกเวลา ทบทวนได้ทุกเนื้อหา

>>> ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน

เรียนออนไล์ได้ทุกที ทุกเวลา ทบทวนได้ทุกเนื้อหา

>>> ลำดับและอนุกรมอนันต์

เรียนออนไล์ได้ทุกที ทุกเวลา ทบทวนได้ทุกเนื้อหา.

>>>แคลคูลัสเบื้องต้น

เรียนออนไล์ได้ทุกที ทุกเวลา ทบทวนได้ทุกเนื้อหา.

>>> กำหนดการเชิงเส้น

เรียนออนไล์ได้ทุกที ทุกเวลา ทบทวนได้ทุกเนื้อหา