วิชาม.ปลาย ( chemistry ) ม . 4 - ม.6

ลำดับ
เนื้อหา
1 . เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4 - ม.6
2 . สารและสมบัติของสาร ม.4
3 . โครงสร้างอะตอม Atomic Structure ตอนที่ 1
4 . โครงสร้างอะตอม Atomic Structure ตอนที่ 2
5 . โครงสร้างอะตอม Atomic Structure ตอนที่ 3
6 . ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ตอนที่ 1
7 . ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ตอนที่ 2
8 . ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ตอนที่ 3
9 . ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ตอนที่ 4
10 . พันธะเคมี (Chemical Bonding) ม.4 ตอนที่ 1
11 . พันธะเคมี (Chemical Bonding) ม.4 ตอนที่ 2
12 . พันธะเคมี (Chemical Bonding) ม.4 ตอนที่ 3
13 . พันธะเคมี (Chemical Bonding) ม.4 ตอนที่ 4
14 . พันธะเคมี (Chemical Bonding) ม.4 ตอนที่ 5
15 . บรรยาย สรปุ เข้ม เคมี ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ม.4 ตอนที่ 1
16 . บรรยาย สรปุ เข้ม เคมี ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ม.4 ตอนที่ 2
17 . บรรยาย สรปุ เข้ม เคมี ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ม.4 ตอนที่ 3
18 . บรรยาย สรปุ เข้ม เคมี ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ม.4 ตอนที่ 4
19 . บรรยาย สรปุ เข้ม เคมี ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ม.4 ตอนที่ 5
20 . สมบัติของสารประกอบ (Characterization of compound) ตอนที่ 1
21 . สมบัติของสารประกอบ (Characterization of compound) ตอนที่ 2
22 . สมบัติของสารประกอบ (Characterization of compound) ตอนที่ 3
23 . สมบัติของสารประกอบ (Characterization of compound) ตอนที่ 4
24 . อัตราการเกิดปฏิกิริยา (Rate of Chemical Reaction) ตอนที่ 1
/ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

คลิกกลับ