วิชาม.ปลาย ( English ) ม . 4 - ม.6

ลำดับ
เนื้อหา
1 . เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ (English language) ระดับชั้น ม.4
2 . บทที่ 1 ตอนที่ 1 เรียนอังกฤษ PRESENT TIME
3 . บทที่ 1 ตอนที่ 2.การใช้ Present simple vs Present continuous
4 . บทที่ 1 ตอนที่ 3 Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ )
5 . บทที่ 1 ตอนที่ 4 การเติม s ที่ท้ายคำ หลักการเติม s/esท้ายคำกริยา
6 . บทที่ 1 ตอนที่ 5 Noun action verbs อังกฤษ ม.4
7 . บทที่ 1 ตอนที่ 6 กริยาปัจจุบัน ประโยคคำตอบอย่างสั้นถึงประโยคการตอบด้วย yes/no
8 . หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
9 . อังกฤษพื้นฐาน การออกเสียง Verb หลังการเติม s, es
10 . อังกฤษรูปพหูพจน์ของคำนาม : คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun)
11 . อังกฤษพื้นฐาน ประธาน กริยา และกรรม
12 . อังกฤษพื้นฐาน Gerunds ในภาษาอังกฤษ
13 . อังกฤษพื้นฐาน Gerunds ในภาษาอังกฤษ ต่อ ตัวอย่าง
14 . อังกฤษพื้นฐาน คำบุพบทบอกเวลา (prepositions of time )ในภาษาอังกฤษ
15 . การเรียงลำดับคำ ( word order )
16 . อังกฤษพื้นฐาน สถานที่ ( place ) ในภาษาอังกฤษ
17 . คำศัพท์เวลาภาษาอังกฤษ เวลา ( Time )
18 . อังกฤษพื้นฐาน Gerunds ในภาษาอังกฤษ ต่อ ตัวอย่างรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเงิน
19 . ตัวอย่างรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวร้านอาหารและบทสนทนาภาษาอังกฤษ Restaurant (ร้านอาหาร, ภัตตาคาร)
20 . การสอดคล้องคำระหว่างประธาน-กริยาในประโยค ( Subject-verb agreement ) อังกฤษ ม.4
21 . การใช้คำคุณศัพท์ เพื่อ ขยายคํานาม อังกฤษ ม.4
22 . การใช้คำนามเป็นคำคุณศัพท์ การใช้คำ noun verb adj adv
23 . บุรุษสรรพนาม ( personal pronouns ) ในรูปประธานและกรรม
24 . คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ ( possessive nouns ) ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4
25 . คำสรรพนามและคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ
/ จำนวนหน้าทั้งหมด 4 หน้า

คลิกกลับ