ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียน : โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
ที่อยู่ : 1 หมู่ 19 ตำบลกาบเชิง จงหวัดสุรินทร์ 32210 ตำบล กาบเชิง อำเภอ กาบเชิง สุรินทร์
โทร : 044 712 077
คลิกกลับ