ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: แคลคูลัสเบื้องต้น ( Calculus ) ตอนที่ 2

แคลคูลัสเบื้องต้น

อัตราการเปลี่ยนแปลงและนิยามอนุพันธ์ (Rate of Change and Derivative Definition)
ความหมายของอนุพันธ์

การประยุกต์ของอนุพันธ์

ปริพันธ์

24 ก.ย. 2558 23:27:39