ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: ความน่าจะเป็น ( Probability ) - วิธีการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 3


ความน่าจะเป็น ( Probability ) - วิธีการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม 

 
21 ส.ค. 2558 23:20:13