รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปาง

าณาจักรโรงเรียนมัธยมไทย มิตรภาพ เพื่อน การเรียนรู้ สู่อาชีพในฝัน จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ... สังคมดีๆที่มีให้กัน

 

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปาง

โรงเรียนมัธยม สพฐ. >>> ทัวร์จังหวัดลำปาง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนปงแสนทองวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนเมืองมายวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา
โรงเรียนไหล่หินวิทยา อำเภอเกาะคา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว
โรงเรียนประชาราชวิทยา อำเภองาว
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม
โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อำเภอเถิน
โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อำเภอเมืองปาน
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา อำเภอเมืองปาน
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อำเภอแม่ทะ
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ
โรงเรียนสบจางวิทยา อำเภอแม่เมาะ
โรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก
โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร
โรงเรียนแม่สันวิทยา อำเภอห้างฉัตร
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อำเภอห้างฉัตร


โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) อำเภอเมืองลำปาง

 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โรงเรียนวอแก้ววิทยา อำเภอห้างฉัตร

 

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนไตรภพวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนประชาวิทย์ อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนพินิจวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนลำปางวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนวิชชานารี อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนอรุโณทัย อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา อำเภองาว
โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา อำเภอแม่พริก
โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา ลำปาง อำเภอวังเหนือ
โรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองลำปาง
โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา อำเภอเกาะคา
โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ อำเภอเกาะคา