รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

าณาจักรโรงเรียนมัธยมไทย มิตรภาพ เพื่อน การเรียนรู้ สู่อาชีพในฝัน จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ... สังคมดีๆที่มีให้กัน

 

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนมัธยม สพฐ. >>> ทัวร์จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว
โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง
โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อำเภอสะเมิง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว
โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย
โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง
โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง
โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง
โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี
โรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว
โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด
โรงเรียนวังลุงเพชรประชานุเคราะห์อำเภอฮอด
โรงเรียนมัธยมแม่โถ อำเภอฮอด


โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

 

โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอแม่ริม
โรงเรียนนานาชาติลานนา อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก อำเภอหางดง
โรงเรียนนานาชาติเกรซ อำเภอหางดง
โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

 

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนสุทธิวงค์ดำรงวิทย์ อำเภอจอมทอง
โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงค์ อำเภอจอมทอง
โรงเรียนอนุบาลสวนแก้ว อำเภอจอมทอง
โรงเรียนไชจีนะวิทยา อำเภอจอมทอง
โรงเรียนณัฐชวิทย์ อำเภอจอมทอง
โรงเรียนบ้านเด็ก อำเภอจอมทอง
โรงเรียนพิงค์พระนครวิทยา อำเภอสันป่าตอง
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา อำเภอสันป่าตอง
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง
โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา อำเภอสันป่าตอง
โรงเรียนพิงครัตน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนพิงค์พระนครวิทยา อำเภอสันป่าตอง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อำเภอฝาง
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนวชิรวิทย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนวิชัยวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนสายอักษร อำเภอฝาง
โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนปราณีวิทยา อำเภอแม่อาย
โรงเรียนนันทชาติ อำเภอหางดง
โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ อำเภอเมือง
โรงเรียนสหมิตรวิทยา อำเภอกัลยาณิวัฒนา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม

 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย